Naše usluge iz oblasti
Zaštita od Požara

Centar za bezbednost na radu
CBR d.o.o.

Zaštita od Požara

Na osnovu važećeg Zakona o Zaštiti od požara (“Sl.Glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) koji se primenjuje od 21.11.2018. godine, zaštita od požara je postala bitan element u poslovanju, i svi Pravni subjekti, tj. sva Privredna društva (Pravna lica) i svi preduzetnici su dužni da imaju sledeće:

 • PRAVILA ZAŠTITA OD POŽARA (za III kategoriju-ostali) sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara – član 28. Zakona Zaštita od požara;

 • PROGRAM OSNOVNE OBUKE ZAŠTITA OD POŽARA i proveru znanja zaposlenih za koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a – član 53. Zakona Zaštita od požara;

 • Da izvrše osnovnu obuku svakog novozaposlenog radnika odmah po stupanju na rad, a najkasnije u  roku od 30 dana od dana stupanja na rad, i proveru znanja svih zaposlenih, najmanje jednom u tri godine – član 53. Zakona Zaštita od požara;
 • Da poseduju uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara – član 42 i 43. Zakona Zaštita od požara;
 • Da za te poslove angažuju Pravno lice ili Preduzetnika sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje tih poslova, BEZ OBZIRA NA BROJ ZAPOSLENIH.

Mi nudimo sledeće:

KONSALTING
 • Izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
 • Izrada Pravila zaštite od požara;
 • Izrada Plana evakuacije u slučaju požara;
 • Izrada Sanacionog plana za otklanjanje posledica požara;
 • Izrada plana zaštite od požara.
EDUKACIJA
 • Sprovođenje osnovne obuke radnika i godišnja provera znanja iz oblasti Zaštita od požara na svake 3 godine;
 • Organizovanje prethodnog i periodičnog pregleda opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima;
 • Blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštita od požara;
 • Obuka zaposlenih za zaštitu od požara sa praktičnim primerima upotrebe sredstava za sve nove radnike ili one koji su promenili mesto rada;
 • Organizovanje redovnog testiranja znanja zaposlenih iz zaštite od požara;
 • Izvođenje vežbe evakuacije sa ciljom provere spremnosti.
TEHNIČKA POMOĆ
 • Pregled tehničke dokumentacije i davanje mišljenja na  prilog zaštite od požara;
 • Auditi – kontrola sprovođenja mera zaštite od požara sa predlogom unapređenja stanja;
 • Vođenje i izradu kompletne dokumentacije iz ove oblasti u skladu sa Zakonom Zaštite od požara, kao i svih Zakonskih izmena;
 • Prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu.