Naše usluge iz oblasti
Bezbednost i Zdravlje na Radu

Centar za bezbednost na radu
CBR d.o.o.

Bezbednost i zdravlje na radu

Privredno društvo CBR d.o.o. pruža usluge:

 • Lica za bezbednost i zdravlje na radu-ukoliko nemate stalno zaposleno lice za bezbednost i zdravlje na radu, a imate zakonsku obavezu za angažovanjem lica koje bi obavljalo te poslove (U izvodu iz zakona možete pročitati ko nije u obavezi da ima lice za bezbednost i zdravlje na radu);
 • Jednokratna izrada potrebne dokumentacije koju svaki poslodavac ili pravno lice mora da poseduje za sebe i svoje zaposlene, kao i vršenje potrebnih obuka (U izvodu iz zakona možete pročitati ko nije u obavezi da ima lice za bezbednost i zdravlje na radu).

U ovu uslugu spadaju sledeće aktivnosti:

 • Konsultantske usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Izradi akta o proceni rizika;
 • Vođenje zakonom propisane dokumentacije.

Svaki preduzetnik ili pravno lice u obavezi je da ima potrebnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koje obuhvataju sledeće poslove u skladu sa članom 40. važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu:

KONSALTING
 • Sprovodi procenu rizika;
 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;
 • Usluga lica zaduženog za bezbednost i zdravlje na radu;
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Izrada kolektivnog Ugovora o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Izrada programa obuke za bezbedan i zdrav rad;
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta iz bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Izrada evidencija bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Izrada uputstva za bezbedan i zdrav rad na opremi za rad;
 • Izrada plana saobraćajnih površina u objektu sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Predlaganje mera za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom.
EDUKACIJA
 • Obuka za bezbedan i zdrav rad – osnovna obuka;
 • Obuka za korišćenje zaštitnih sredstava;
 • Obuka za bezbedan i zdrav rad na visini;
 • Obuka za bezbedan i zdrav rad rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta – viljuškarista;
 • Obuka za bezbedan i zdrav pri kopanju i iskopavanju;
 • Obuka za bezbedan i zdrav zaposlenih u građevinarstvu svih struka;
 • Obuka za bezbedan i zdrav u mašinskoj industriji rukovaoca svih mašina i alatki;
 • Obuka za bezbedan i zdrav rukovaoca na mašinama za obradu drveta i metala;
 • Obuka za rad u eksplozivnim zonama i zonama opasnosti;
 • Obuka za rad u ograničenom i zatvorenom prostoru;
 • Obuke za bezbedan i zdrav rad za sve ostale aktivnosti.
TEHNIČKA POMOĆ
 • Pregled tehničke dokumentacije i davanje mišljenja na prilog o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Primena tehničkih propisa i standarda kojima se propisuju mere ili sredstva lične zaštite;
 • Auditi – kontrola izvođenja radova sa aspekta bezbednosti na radu sa predlogom mera za poboljšanje;
 • Pripreme za uvođenje standarda i standardizacija procesa;
 • Obeležavanje svih područja rada sa oznakama obaveštenja, zabrane… (radionice, lokali, prodavnice, kancelarije itd..);
 • Koordinacija oko nabavke i postavljanja apoteka za pružanje prve pomoći kao i periodična kontrola njihove ispravnosti-vođenje ček lista;
 • Vršenje kontrole i davanje saveta korisniku usluga u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materijala i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Kontrola zaposlenih – alko testiranje;
 • Učestvovanje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • Organizovanje preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline;
 • Organizovanje preventvnih i perioodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad;
 • Saradnja i koordinacija rada sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vođenje evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod korisnika usluga i obilaženje objekta;
 • Pregled skela i radnih platformi i davanje saglasnosti za njihovo korišćenje;
 • Prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru.

Izvod iz zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu
(“Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon): Član 37.

(Poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu. Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit);

Zakon o bezbednost i zdravlju na radu (BZNR) (Sl. Glasnik RS br. 101/05, 113/2017 i 91/2015), obavezuje poslodavce da izvrše procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, donesu opšti akt kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i vode potrebnu evidenciju na unapred zadatim obrascima.

Iako mnogi privredini subjekti danas doživljavaju obavezu pripreme dokumentacije iz oblasti BZNR kao još jedan izdatak namenut od strane države, vršenje procene rizika je dobra prilika da se analizira i unapredi poslovanje, eliminišu rizici, a mogućnost plaćanja nepredviđenih troškova svede na minimum. Uz to, poštovanjem osnovnih odredbi Zakona o BZNR-u, mi štitimo najveće bogatstvo i resurs svake države, ljudski život.

Procena rizika kao proces određivanja kvantitativnih i kvalitativnih vrednosti vezanih za konkretnu situaciju i potencijalne opasnosti je kompleksan proces i obuhvata nekoliko povezanih i medjusobno uslovljenih aktivnosti:

 • Ulazak u proces procene rizika (donošenje odluke poslodavca i plana za provođenje)
 • Izrada dokumentacije (izraditi Akt o proceni rizika, Pravilnik o BZNR i Pravilnik o evidencijama);
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Preuzimanje i vođenje referata BZNR (tamo gde to zahtevaju zakonske odredbe).